BGN
  • USD
  • EUR
  • AED
  • AUD
  • BRL
  • GBP
  • BGN

Условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия ALL-JEWELS.COM

(Общи условия)

Използвайки услугите на интернет магазина ALL-JEWELS.COM, се счита че приематe Общите условия посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на ALL-JEWELS.COM, моля не използвайте този интернет сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия чрез които " ЕТНО Комерс " ЕООД с ЕИК 205244327, наричано по-долу в текста на този документ ALL-JEWELS.COM, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина ALL-JEWELS.COM . Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко – продажба между лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от една страна и ALL-JEWELS.COM от друга страна във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин ALL-JEWELS.COM - продукти и стоки.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Термини и дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "Уебсайт/сайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. " Етно Комерс  " ЕООД е търговското дружество,със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , район Централен, ул Богомил 58.

3. "www.ALL-JEWELS.COM" е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. "Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в ALL-JEWELS.COM и се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. "Клиенстки профил" е обособена част ALL-JEWELS.COM , съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от ALL-JEWELS.COM , като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия ALL-JEWELS.COM , да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

6. "Потребителско име" е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в ALL-JEWELS.COM .

7. "Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ALL-JEWELS.COM стоки и услуги.

8. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

9. "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

11. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

12. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

13. "Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ALL-JEWELS.COM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на ALL-JEWELS.COM стоки след регистрация и чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ALL-JEWELS.COM изисквания за конкретните стоки.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ALL-JEWELS.COM стоки, Клиентът трябва:

Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес –www.ALL-JEWELS.COM

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на ALL-JEWELS.COM данни, както и евентуално да ги актуализира в 14 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

В случай, че Клиент на ALL-JEWELS.COM предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, ALL-JEWELS.COM има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване чрез електронната форма за заявка на предлаганите чрез ALL-JEWELS.COM стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доколкото предлаганите от ALL-JEWELS.COM стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ALL-JEWELS.COM .

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ALL-JEWELS.COM , възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И СТОКИТЕ НА ALL-JEWELS.COM

ALL-JEWELS.COM  публикува на страницата на елктронния онлайн магазин с адрес www.ALL-JEWELS.COM описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

ALL-JEWELS.COM не носи отговорност при невярност на посочената от производителя на всяка от стоките информация за характеристиките на същите.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И ПРОДУКТИ

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в ALL-JEWELS.COM стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на електронния магазин и натисне виртуалния бутон "Вход".

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Добави в количката", обозначен срещу съответна стока;

преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

Заявката за покупка на стока от ALL-JEWELS.COM се счита за извършена след натискане на бутона "Завършване на поръчката".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ALL-JEWELS.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Заявката за покупка се приема от ALL-JEWELS.COM чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа:

информация за основните характеристики на заявената стока;

нейната продажна цена;

стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

избрания от Клиента начин на плащан;

посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

ЦЕНИ

Всички цени в ALL-JEWELS.COM са в български левове, с включен ДДС.

Указаните в ALL-JEWELS.COM цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка за поръчки под 99 лв

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;

по банков път на посочена отALL-JEWELS.COM сметка;

с кредитна или дебитна карта;

по друг указан в Интернет страниците на ALL-JEWELS.COM начин.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

обикновено до  1 работен ден след деня на поръчката

достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ALL-JEWELS.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез ALL-JEWELS.COM , като върне стоката в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до ALL-JEWELS.COM и да върне стоката с ненарушена цялост. ALL-JEWELS.COM е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми All-jewels.com за имената си, адреса, телефонен номер, електронен адрес /емейл/ и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
 
 _____________________________________________________________________________
 
 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
 До
 
 Етно Комерс ЕООД
 
 гр.Пловдив, ул. Хан Аспарух No 73,
 
 тел 0898 744 734 


 
 email: etnobijuta@gmail.com :
 
 С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/
 
 нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
 
 ..........................................................................................................................................................................
 
 ..........................................................................................................................................................................
 
 – Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................No на поръчка.................
 
 – Име на потребителя/ите ...............................................................................................
 
 – Адрес на потребителя/ите ............................................................................................
 
 – Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................
 
 (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 
 – Дата ..............................................................................................................................
 
 ------------------------------------------------------
 
 * Ненужното се зачертава.“
 
 ________________________________________________________________________________
 
 Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.all-jewels.com, като в случай че използва тази възможност, all-jewels.com незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. 

Потребителят следва да изпрати на all-jewels.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал all-jewels.com за отказа си от договора.
 
 Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на all-jewels.com преди изтичането на 14-дневния срок.
 
 Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. All-jewels.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари, да прецени дали да приеме върнатата стока.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ALL-JEWELS.COM

ALL-JEWELS.COM се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

ALL-JEWELS.COM  има право:

да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ALL-JEWELS.COM . ALL-JEWELS.COM си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ALL-JEWELS.COM и в клиентския профил Клиента.

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

ALL-JEWELS.COM няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и ALL-JEWELS.COM , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ALL-JEWELS.COM не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на ALL-JEWELS.COM (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ALL-JEWELS.COM полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

ALL-JEWELS.COM не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ALL-JEWELS.COM .

ALL-JEWELS.COM не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ALL-JEWELS.COM

Доколкото ALL-JEWELS.COM не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, ALL-JEWELS.COM не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

ALL-JEWELS.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ALL-JEWELS.COM.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в ALL-JEWELS.COM и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, ALL-JEWELS.COM не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ALL-JEWELS.COM не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. ALL-JEWELS.COM няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

да плати цената на заявената от него стока;

да заплати разходите по доставката;

да получи стоката;

да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно ALL-JEWELS.COM в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон "изход".

да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

1. достъп в режим онлайн до ALL-JEWELS.COM , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ALL-JEWELS.COM . За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ALL-JEWELS.COM .

Клиентът се задължава при ползуване на ALL-JEWELS.COM :

да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

да уведомява незабавно ALL-JEWELS.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в ALL-JEWELS.COM и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея ALL-JEWELS.COM има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Клиента. В тези случаи, ALL-JEWELS.COM има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ЛИЧНИ ДАННИ

ALL-JEWELS.COM има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от ALL-JEWELS.COM услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТ

ALL-JEWELS.COM полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, ALL-JEWELS.COM обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ALL-JEWELS.COM има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА

ALL-JEWELS.COM събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ALL-JEWELS.COM на посочените адрес или e-mail за контакти.

С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до ALL-JEWELS.COM на посочените адрес или e-mail за контакти.

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ALL-JEWELS.COM. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ALL-JEWELS.COM се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

При прекратяване на договора ALL-JEWELS.COM дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

Клиентът може по всяко време за поиска от ALL-JEWELS.COM заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1. преустановяване на дейността на ALL-JEWELS.COM;

2. прекратяване поддържането на магазина; или

3. в други предвидени в закона случаи.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

- Клиентът е длъжен да обезщети ALL-JEWELS.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

- Клиентът е длъжен да обезщети ALL-JEWELS.COM и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

ALL-JEWELS.COM е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от ALL-JEWELS.COM умишлено или при проявена груба небрежност.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

- Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответният ред пред Административния съд към БТПП.

ПИСМЕНА ФОРМА

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на ALL-JEWELS.COM и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Нови Предложения

Сребърни бижута

Комплект JENIFFER SILVER колие и пръстен с платинено покритие

-65%
Цена: 29.92лв.
Каталожна цена: 85.50лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 29.92лв.
Каталожна цена: 85.50лв.
Отстъпка: 55.58лв. (65.00%)
Сребърни бижута

Комплект колие и рeгулиращ се пръстен ZERGA SILVER INK BLUE

-65%
Цена: 16.20лв.
Каталожна цена: 46.30лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 16.20лв.
Каталожна цена: 46.30лв.
Отстъпка: 30.10лв. (65.00%)
Диадема от метал ASTRAL LUX с луксозни прозрачни кристали

Комплект диадема и обеци ASTRAL LUX с луксозни прозрачни кристали

-65%
Цена: 23.80лв.
Каталожна цена: 68.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 23.80лв.
Каталожна цена: 68.00лв.
Отстъпка: 44.20лв. (65.00%)
Сребърни бижута

Диадема от метал ASTRAL LUX с луксозни прозрачни кристали

-65%
Цена: 13.30лв.
Каталожна цена: 38.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 13.30лв.
Каталожна цена: 38.00лв.
Отстъпка: 24.70лв. (65.00%)
Луксозни обеци панделка RAVELLA GRAPHIT с луксозни кристали

Луксозни обеци извит дизайн NEVEN CRYSTAL с луксозни кристали в прозрачно

-65%
Цена: 14.51лв.
Каталожна цена: 41.45лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 14.51лв.
Каталожна цена: 41.45лв.
Отстъпка: 26.94лв. (65.00%)

Най-продавани

Диадема GRAZIA GREEN с луксозни кристали

Диадема GRAZIA GREEN с луксозни кристали в зелено

-65%
Цена: 4.93лв.
Каталожна цена: 14.10лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 4.93лв.
Каталожна цена: 14.10лв.
Отстъпка: 9.17лв. (65.00%)
Сребърни обеци

Обеци KAYLEE GOLD златисто

-65%
Цена: 6.12лв.
Каталожна цена: 17.50лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 6.12лв.
Каталожна цена: 17.50лв.
Отстъпка: 11.38лв. (65.00%)
Сребърни бижута

Луксозни обеци панделки с естествена перла TORRA PEARL

-65%
Цена: 9.97лв.
Каталожна цена: 28.50лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 9.97лв.
Каталожна цена: 28.50лв.
Отстъпка: 18.53лв. (65.00%)
Сребърни бижута

Луксозен комплект УНИКАТ с тюркоаз и хематит от 4 части ANGELIKA колие, обеци и пръстен

-65%
Цена: 40.60лв.
Каталожна цена: 116.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 40.60лв.
Каталожна цена: 116.00лв.
Отстъпка: 75.40лв. (65.00%)
Върни До Горе